Zmena času

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. posúvame hodiny na 02.00 hod. So zmenou času sa mení aj čas slávenia večernej sv. omše z 18.30 na 18.00. Sv. omša v utorok ráno mení od novembra miesto i čas slávenia – presúva sa do nového kostola na 8.00 hod. (31. októbra ešte v starom kostole o 6.30 hod.).

Spovedanie pred dušičkami

Počas nasledujúceho týždňa pozývam ku sviatosti zmierenia pred novembrovým prvým piatkom i pred slávením „dušičkového“ času spojeného s odpustkami pre zosnulých. 1. november: V tento deň po pobožnosti na našom cintoríne (14.00) budem požehnávať nové náhrobné kamene-pomníky vašich blízkych. Nahláste ich prosím v sakristii. 2. novembera budeme sláviť spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omšu s týmto úmyslom budem sláviť o 8.00 v starom kostole. Podvečer bude sv. omša o 18.00 v novom kostole a bude obetovaná za tých zosnulých, ktorých mená napíšete na lístok a vhodíte do označenej skrinky. Váš ľubovoľný milodar, ktorý k tomu pripojíte, bude použitý na opravy kostola sv. Joachima a Anny. Rovnako tak milodary z požehnania náhrobných kameňov.

31. októbra 2017 si pripomenieme 500. výročie reformácie. Konferencia biskupov Slovenska pri tejto príležitosti pripravila nasledujúce vyjadrenie: 

Päťsto rokov od začiatku reformácie je dôvodom uvažovať nad týmito udalosťami. Toto okrúhle výročie prežívame najmä v duchu pokánia, rovnako však v nádeji. 

Chceme vyjadriť ľútosť, že kvôli dejinnému napätiu došlo k prejavom neznášanlivosti. Uvedomujeme si, že nás spája sviatosť krstu, úsilie žiť z Božieho slova a budovať Božie kráľovstvo tak, aby sme boli verní nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Po Druhom vatikánskom koncile nechýba v našich cirkvách a cirkevných spoločenstvách úsilie o prehlbovanie dialógu. Máme nádej, že hľadajúc pravdu budeme môcť jedného dňa z Božej milosti prežívať plné kresťanské spoločenstvo. 

Osobitne chceme vyjadriť svoju úctu a vďačnosť, že predovšetkým v posledných rokoch sa vybudovali dobré vzájomné vzťahy a porozumenie. 

Minulosť zmeniť nedokážeme. V tejto chvíli však pred nami stoja nové výzvy. Slovensko potrebuje novú evanjelizáciu a nesmie opustiť líniu prirodzeného zákona a zdravého rozumu. Ľudský život a jeho dôstojnosť si zaslúžia ochranu – od počatia až po prirodzenú smrť, takisto treba podporovať rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Spoločne môžeme prispieť k opravdivému, plodnému rozvoju občianskej spoločnosti a demokracie. 

Nech je spomienka na výročie reformácie dôvodom na intenzívnejšiu spoločnú modlitbu a hľadanie jednoty v duchu Ježišových slov: „Aby všetci jedno boli“ (Jn 17, 21). 

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2017 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.