2% - Pozor, nové tlačivo!

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu na naše občianske združenie Pro Nobis. Tlačivo na 2% nájdete na tomto linku. :)

Jubilejný rok Prešovskej eparchie a možnosť získať plnomocné odpustky

Evanjelista Lukáš veľmi zdôrazňuje telesnosť vzkrieseného Pána. Polemicky tak reaguje na helenistické prostredie, ktoré verilo v nesmrteľnosť duše, ale nie vo vzkriesenie tela. Pre Gréka je duch v protiklade k telu. Ale apoštol Pavol v Liste Korinťanom hovorí o „duchovnom tele“ (1Kor 15,44). To nie je niečo netelesné alebo nejaký prelud, ale hmotné telo oživené Božím Duchom. Telo sa delí na rastlinné, živočíšne, ľudské a duchovné podľa odlišného životného princípu, ktorý ho oživuje.

Ruky a nohy Vzkrieseného poukazujú predovšetkým na jeho totožnosť s Ukrižovaným, na dejinnú súvislosť medzi krížom a vzkriesením. Toto pred učeníkmi prítomné telo je to isté, ktoré chýba v hrobe. Znamenia víťazstva smrti sú teraz znameniami jej porážky. Navzdory každému falošnému spiritualizmu je telo veľmi dôležité: „každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha“ (1Jn 4,2). Je pravda, že Ukrižovaný vstal z mŕtvych. Ale je skutočne tajomstvom, že Vzkriesený je totožný s Ukrižovaným. Práve to chcú evanjelia ujasniť a učeníci boli vždy v pokušení to prehliadať.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.